Giriş Yap

Bir hesabınız yok? Şimdi kaydolun!

Şifrenizi mi unuttunuz?

Kayıt Ol

Üyelik Sözleşmesi

 • TARAFLAR

 

 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) miaakademi.com, egitim.miaakademi.com ve mobil cihaz uygulamalarının (Platform) sahibi olan, merkezi Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi No. 4/6 Şişli İstanbul adresinde bulunan Alegori Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile Platform’a işbu Sözleşme’de belirlenen şartları ve koşulları kabul ederek üye olan kullanıcı (Üye) arasında aşağıdaki şart ve koşullarda akdedilmiştir.

 

 • Şirket ve Üye işbu Sözleşme’de ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

 • İşbu Sözleşme’nin konusu, Üyeler’in Platform üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

 • Şirket, Platform aracılığıyla çocuk bakım hizmeti almak isteyen Ebeveyn Üyeler ile profesyonel eğitim almış sertifikalı uzman olan Bakıcı Üye’leri bir araya getirmek üzere faaliyet göstermekte olan aracı hizmet sağlayıcıdır. Şirket, Platform’da profilleri yer alan Bakıcı Üyelerin işvereni değildir. Şirket ile Bakıcı arasında tam ya da kısmi süreli istihdam, danışmanlık, alt işverenlik, ortak girişim, temsilcilik ve benzeri hiçbir hukuki ilişki bulunmamaktadır.

 

 • TANIMLAR

 

Bakıcı / Bakıcı Üye: Çocuk bakım hizmeti almak isteyen Ebeveyn Üyelere bakım, oyun abiliği/ablalığı hizmetini vermek üzere Platform’a üye olarak özgeçmiş oluşturan gerçek kişiyi ifade eder.

 

Ebeveyn / Ebeveyn Üye / Üye: Platform’a üye olan ve ilan vererek Platform aracılığı ile çocuk bakım hizmeti almak isteyen gerçek kişiyi ifade eder.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üye’nin Platform üzerinden ilettiği kişisel verilerin kullanım, saklanma, işlenme, aktarılma amaçları ve yöntemleri ile benzeri konular dahil olmak üzere Şirket’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasının düzenlendiği, Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Üyelik Hesabı: Üye’nin Platform’da yer alan uygulamalar ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerin girildiği yalnızca ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

 

Kullanıcı: Platform’a üye olan ya da ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

 

Platform: Şirket’in sahibi olduğu www.miaakademi.com, egitim.miaakademi.com ve mobil uygulamaları ifade eder.

 

Şirket: Alegori Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ifade eder.

 • GENEL ESASLAR

 

  • Kullanıcı tarafından üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve işbu Sözleşme’nin onaylanmasıyla üyelik statüsü kazanılır. Üyelik bilgileri hakkında doğru ve güncel bilgi vermeyen Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Şirket, Üye bilgilerinin içeriğini ve doğruluğunu araştırmakla sorumlu değildir.

 

 • Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın on sekiz (18) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

 

 • Üye işbu Sözleşme’yi onaylayarak Platform’a üye olur ve adına bir Üyelik Hesabı açılır. Üyelik Hesabı’nın açılmasıyla birlikte Üye, Platform üzerinde kendisine ait bir profil ve bakıcı, oyun abisi/ablası aradığına dair ilan oluşturabilir. Verilecek her bir ilanın ücreti KDV dahil 236-TL (iki yüz otuz altı Türk Lirası)’dir. Ödemeler online ödeme sistemi ile yapılacak olup ilan sahibine fatura edilecektir. İlan ücreti ödenmemiş ilanlar Platform’da yayınlanmaz. Bakıcı Üye’den ücret alınmaz.

 

 • Üyeler, diğer Üyeler tarafından en son güncellemenin görüleceğinin bilincinde olarak vermiş oldukları bilgileri güncelleyebilir. Şirket, verilen bilgilerin güncelliğini taahhüt etmez, ancak bilgilerin güncellenmesini Üye’den talep edebilir. Şirket’in talebi halinde bilgilerini güncellemeyen Üye’nin üyeliği askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

 

 • Ebeveyn Üye, Bakıcı Üye ya da Üyelerle Platform üzerinden iletişim kurabilir, görüşebilir ve anlaşabilir. Şirket, Ebeveyn Üye ile Bakıcı Üye arasında kurulacak anlaşmaya aracı konumunda olup Ebeveyn Üye ile Bakıcı Üye arasında kurulacak anlaşmanın taraflarınca yerine getirilmesinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bakım hizmetine ilişkin her türlü masraftan ve riskten münhasıran ilgili Üyeler sorumludur.

 

 • Üye, Platform tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, üyelik başlangıcında Platform tarafından belirlenen şifreyi değiştirebilir.

 

 • Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde ilgili Üyelik Hesabı’nı en son kullanan kişinin hesap sahibi olduğu kabul edilir.

 

 • Platform’un yönetimi Şirket’e aittir. Üye, Şirket’in Platform’da sebep göstermeksizin dilediği değişikliği yapabileceğini peşinen kabul eder. Şirket tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini ve Üye’ye ait bilgileri silme hakkını haizdir.

 

 • Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin Platform’da bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilir.

 

 • Üye, Şirket’in faaliyetleri kapsamında, Platform’a üyelik aşamasında verdiği iletişim kanalları üzerinden Üye’ye bilgilendirmeler, ürün ve hizmet tanıtımları, ebeveyn memnuniyeti anketleri, bakıcı memnuniyeti anketleri, yeni üye katılım bildirimleri, reklamlar, kampanyalar, avantajlar ve sair bilgilendirmeler sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

 • Üye, Platform’u hiçbir şekilde yazılı olan ya da olmayan kanun, genel ahlak, örf, adet kurallarına ve etik kurallara aykırı bir amaç için kullanamaz.

 

 • Üye, diğer Platform kullanıcılarının isim, soy isim, kullanıcı adı, şifre, kredi kartı bilgileri, satın alma geçmişi gibi herhangi bir kişisel verisine hukuka aykırı olarak erişmeyeceğini, bu bilgileri kullanmayacağını taahhüt eder. Bir Üye’nin diğer kullanıcıların verilerine erişiminden ve herhangi bir suretle kullanımından, saklanmasından, işlenmesinden, aktarılmasından dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. İşbu halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk verileri hukuka aykırı olarak edinen, kullanan, saklayan, işleyen, aktaran Üye’ye aittir.

 

 • Üyeler tarafından Platform’da oluşturulacak profilde üçüncü kişilerin (referanslar, aile bireyleri, vs.) kişisel verilerine yer verilmesi halinde Üye, vereceği üçüncü kişi kişisel verilerinin verileceğine dair ilgili üçüncü kişinin iznini ve onayını almakla sorumludur. Bu kişisel verilerin gizliliği, saklanması, korunması ve sair hususlar hakkında Şirket sorumluluk kabul etmez.

 

 • Platformda yer alan profiller, Üyeler tarafından yalnızca Ebeveyn Üye ve Bakıcı Üye arasında anlaşma kurulması amacıyla görüntülenebilir. Profillerin bu amaç haricinde görüntülenmesi, ekran kaydı alınması, kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, basılması yasaktır. Profillerin işbu maddede belirtilen amaçlar dışında görüntülenmesi ve kullanılması halinde Şirket’in ve ilgili üyenin her türlü talep, takip, dava ve şikayet hakları saklıdır.

 

 • Şirket, Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirleri almaktadır. Nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi gerekir. Üye, Platform’a üye olmakla ve Platform’u ziyaret etmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

 • Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlali nedeniyle Şirket’in herhangi bir zarara uğraması ya da üçüncü kişilere tazminat ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapması halinde Üye, Şirket’in zararlarını tazmin edeceğini ve Şirket’in kendisine rücu ettiği tutarları nakden ve defaten Şirket’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 • GİZLİLİK

 

Üye, Platform’un sunduğu hizmetlerden faydalanmak üzere bir hesap oluşturarak ya da Platform’u ziyaret ederek Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık olarak ve özgür iradesiyle rıza gösterir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerinin önlenmesi için gereken tedbirleri almaktadır. Üye, kişisel verileri üzerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Şirket, Platform’un içeriği, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü fikir, marka, tasarım, logo, slogan, ticari takdim şekli ve sair içeriğin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Üye, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, Platform’un tamamını ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz. Fikri mülkiyet haklarının Üye tarafından ihlal edilmesi halinde Üye, Şirket’in olumlu, olumsuz, doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 • SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu Sözleşme Üye veya Şirket tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, Üye tarafından Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi halinde Sözleşme’yi tek taraflı fesih ile üyeliği iptal hakkına sahiptir.

 

 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 • YÜRÜRLÜK

 

Dokuz (9) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ve onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

Open chat
WhatsApp iletişim